نمونه سوال GMAT- استدلال منطقی

رضا: تقریباً یک قرن پیش، کشور x منطقه غربی همسایة خود را ضمیمة خاک خود کرد که به طور واضحی عمل ناشایستی بود. کشورx باید متعهد شود که این منطقه را به صاحبان اصلیش بازگرداند. حتی اگر این عمل شامل از خودگذشتگی بسیار زیادی از طرف شهرنشینان کشور x باشد که در آن منطقه زندگی می کنند.

احمد: مسؤولیت حاکمان یک کشور ایجاد بهزیستی و رفاه برای شهروندان خود است. کشور x در صورتی باید چنین از خودگذشتگی را از خود نشان دهد و منطقة غربی را به ساکنین قبلیش برگرداند که مطمئن باشد چنین عملی منافع قابل ملاحظه ای را برای شهروندان کشور خودش تأمین می کند و اما مسأله درست یا نادرست بودن ضمیمه سازی این منطقه به کشور x در درجة دوم اهمیت قرار دارد.

1- جواب احمد به رضا کدام یک از اصول زیر را بیشتر مورد تأیید قرار می دهد؟

1) یک ملت فقط در صورتی متعهد به از خودگذشتگی است که این کار مسؤولیتهای حاکمان آن یعنی بهزیستی و رفاه جامعه را برآورده سازد.

2) اشتباهات تاریخی زمانی می تواند به طور مناسبی جبران شود که تمام گروههای ذینفع توافق بر وقوع آن اشتباه تاریخی داشته باشند.

3) هیچ از خودگذشتگی ملی بسیار بزرگ نیست، به شرط آنکه تضمین کنندة بهزیستی و رفاه جامعه در آینده باشد.

4) باید نظرات تمام جامعه مورد بررسی قرار گیرد، قبل از آنکه اقدامی که مستلزم از خودگذشتگی قسمتی از جامعه باشد، انجام پذیرد.

5) یک جامعه زمانی متعهد جبران یک خطای تاریخی است که این عمل شامل حداقلی از خودگذشتگی برای آن جامعه باشد.

 

2- در مورد کدام یک از سؤالات زیر رضا و احمد نظر یکسانی ندارند.

1) آیا الحاق اصلی مناطق غربی کشور همسایه می تواند به دقت به عنوان یک اشتباه تاریخی شناخته شود؟

2) آیا برگرداندن قسمت ضمیمه شده به صاحبان اصلی آن می تواند شامل از خودگذشتگی بسیار بزرگ از طرف ساکنین کشور x باشد؟

3) آیا برگرداندن قسمت ضمیمه شده به صاحبان اصلی آن می تواند هیچ گونه سودی را برای کشور x تأمین کند؟

4) آیا شایسته است که به شهروندان کشور x که در حال حاضر در منطقه ضمیمه شده زندگی می کنند در ارتباط با تصمیم به برگرداندن این منطقه به صاحبان اصلیش مشورت شود؟

5) آیا کشور x متعهد است که اشتباه تاریخی خود را به قیمت انجام عملی که برای شهروندان خود هیچ سودی ندارد جبران نماید.

 

3- متکلمین به یک زبان خاص برای درک عباراتی که می گویند یا می شنوند، به دانش کلی خود از جهان تکیه می کنند. تعلیم قواعد رسمی یک زبان بشری به کامپیوتر آسان است، اما مجهز کردن آنها با این دانش کلی، موضوع کاملاً متفاوتی است. تولید کامپیوترهایی که می توانند معنی جملات معمولی را استخراج ( یا استنتاج) کنند، بی نهایت دشوار است.

از میان موارد زیر، کدام یک می تواند به صورتی معتبر از متن بالا استنباط شود؟

1) تفسیر و تعبیر جملات معمولی بستگی به دانش کلی از جهان دارد.

2) کامپیوترهایی که می توان قواعد زبان بشری را به آنها آموخت، جملات ساخته شده در آن زبان را نیز می فهمند.

3) تلاش برای آموختن قواعد رسمی هر زبانی به کامپیوترها بی فایده است.

4) برای فهم جملات ساده، متکلمین یک زبان اغلب لازم است قواعد رسمی آن زبان را کنار بگذارند.

5) کامپیوترهایی که می توانند جملات معمولی ( متداول) را بفهمند، همة قابلیتهای عمدة ضروری برای سخن گفتن به آن زبان را نیز دارند.

 

4- کارکنان مرکز ندامتگاه شمارة یک به طور معمول برنامه های تحصیلی دانش آموزان را از قبل پیش بینی می کنند و همة تصمیمات نهایی مربوط به فعالیتهای مورد لزوم را که دانش آموزان لازم است در آنها مشارکت داشته باشند، اتخاذ می نماید. با این حال دانش آموزان مجاز هستند که خودشان راجع به اینکه چگونه آنها اوقات فراغتشان را بگذرانند تصمیم گیری کنند. بنابراین، دانش آموزان بایستی مجاز باشند تا خودشان تصمیماتی در ارتباط با درسهای اختیاری که می خواهند بگذرانند بگیرند.

کدام یک از جملات زیر، اگر به عنوان یک مقدمة اضافی در متن فوق وارد می شد نتیجه گیری را مدلل تر می نمود؟

1) تصمیم گیری راجع به فعالیتهایی که لازم است دانش آموزان انجام دهند مهمتر است از تصمیم گیری در مورد درسهای اختیاری که دانش آموزان می توانند خود انتخاب کنند.

2) دانش آموزان به گرفتن درسهای اختیاری بیشتر از مشارکت در فعالیتهایی که به وسیلة مرکز لازم تشخیص داده شده است واقف هستند.

3) فعالیتهای تعیین شده از طرف مرکز بیشتر از انجام فعالیتهای اوقات فراغتشان به هدایت دانش آموزان کمک می کنند.

4) کارکنان در مرکز دریافته اند که درسهای اختیاری برای دانش آموزان از فعالیت ها اوقات فراغت مفید تر است.

5) در مقایسه هایی که به منظور تصمیم گیری انجام شده، مشخص گردیده است که دروس اختیاری شباهت بیشتری به فعالیت های اوقات فراغت دارند تا فعالیت های تعیین شده از طرف مرکز:

5- افراد لازم است مسئول رفتار خود شناخته شوند؛ و اگر افراد مسئول یک رفتار خود باشند که مستلزم مجازات اعدام است، آنگاه باید چنین شود. هر چند هیچ شخصی را نبایستی برای رفتاری که خود بر آن کنترلی نداشته مسئول شناخت.

کدام یک از جملات زیر منطقی ترین استنتاج از بحث بالا است؟

1) هیچ فردی نبایستی مسئول رفتار افراد دیگر باشد.                 

2) افراد می توانند رفتار شخصی خودشان را کنترل کنند.

3) افراد نمی توانند رفتار افراد دیگر را کنترل کنند.

4) رفتاری که قابل کنترل نیست نباید مجازات شود.

5) مردم رفتاریهایی را که مستوجب مجازات اعدام است، می توانند کنترل کنند.

 

6- زیست شناسان به یکی از گرگهایی که در منطقه حیات وحش اطراف یک رودخانه زندگی می کنند به عنوان قسمتی از پروژه جابجایی گرگها، یک فرستندة رادیویی را نصب و او را بین دستة گرگها رها کردند. آنها امیدوار بودند که از این گرک برای ردیابی حرکت کل دسته استفاده کنند. گرگها معمولاً منطقه وسیعی را در جستجوی شکار طی می کنند و غالباً کوچ کردن حیواناتی را که طعمة آنها هستند، دنبال می کنند. زیست شناسان از اینکه این گرگ خاص هرگز بیشتر از 5 کیلومتر از محلی که در ابتدا به او برچسب زده شده بود، دورتر نشد، شگفت زده شدند.

کدام یک از موارد زیر، اگر درست فرض شود، در توضیح رفتار گرگ مورد بررسی به وسیلة زیست شناسان بیشتر کمک خواهد کرد؟

1) منطقه ای که گرگها در آن رها شده بودند کوهستانی بود و این برخلاف منطقة مسطح و پر از درختان جنگلی است که قبلاً در آنجا زندگی می کردند.

2) گرگ برچسب زده و رها شده به وسیلة زیست شناسان، تنها به فاصلة 3 کیلومتری از یک اصطبل گوسفندانی قرار داشت که برای گرگها منبع بزرگ و ثابتی برای تغذیه فراهم کرد.

3) منطقة حیات وحش اطراف آن رودخانه در سالهای گذشته محل زندگی گرگهایی بود که بر اثر شکار نسل­شان منقرض شده بود.

4) اگر چه گرگها در این منطقه تحت حمایت دولت قرار داشتند، در مدت چند سال پس از رها شدن، به وسیلة شکار غیرقانونی جمعیت آنها به شدت کاهش یافت.

5) آن گرگی که به وسیلة زیست شناسان برچسب زده و رها شده بود از گلة گرگهای که حرکت آنها مورد تحقیق زیست شناسان بود، جدا شده و نحوة جابجایی او با گرگهای دیگر مطابقت نداشت.

گردآوری: محمد وکیلی

کلید سوالات

1---> 1
٢--->۵

٣---> 1

۴--->۵ 
۵--->٢

۶--->٢

+ گروه مدرسان طرح نو ; ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
    پيام هاي ديگران ()